Fallet

Jordsmonnet i Namdalseid under den marine grensa består i hovedsak av leire. Den består av finpartikler fra breene som er avsatt mens landskapet fortsatt var sjøbotn under istida og kalles for marin leire. Saltet i sjøvatnet gjør at leirpartiklene bindes i en stabil gitterstruktur. Når slik leire blir tørt land og saltet vaskes ut av ferskvatn blir disse bindingene ustabile, og ved belastning og omrøring kan strukturen bryte sammen, leira blir flytende og større partier kan rase ut. Det er dette som kalles kvikkleir. Det kan føre til kvikkleireras som i gamle dager kaltes for «fall» fordi det fører til at deler av landskapet faller ned og etterlater seg ei rasgrop i bakkant. Det har gått mange slike ras i Namdalseid gjennom tidene, og ei rasgrop finner vi her vest for skolen. Området heter fortsatt Fallet som et minne om det som skjedde her langt tilbake i tida.

Tilbake