Landbruk

Landbruk omfatter jord- og skogbruk og handler egentlig om å utnytte lyset fra sola og arealene  til å produsere energi, trevirke, mat og fiber som menneskene trenger. Ved åkerbruk kan vi produsere korn og grønnsaker til mat, men vi kan også bruke arealene til fôrvekster som grunnlag for husdyrdrift som også gir oss mat og fiber.

Skogbruk

Skogen har i alle tider hatt stor betydning for innbyggerne på Namdalseid, fra de eldste tider som kilde til varme, byggematerialer, emneved og gjerdefang. Fra midt på 1800-tallet kom det i gang store skogsdrifter som ga arbeid og inntekt til folket. Fram til 1960-tallet ble skogen tømmeret hogd ved hjelp av øks, sag og barkespade og kjørt fram til nærmeste vassdrag med hest. Om våren ble det fløta på elvene. Siste gangen det ble fløta tømmer i Ferja var i 1965.

Etter krigen fikk det som kalles bestandsskogbruk gjennomslag. Det går ut på at det hogges snauflater som tilplantes slik at alle trærne i et felt har samme alder. Fram til omkring slutten av 1900-tallet ble mye av tømmeret fra gårdsskogene drevet fram av bøndene med bruk av motorsag og landbrukstraktor med vinsj på vinteren, men nå foregår nesten all avvirkning med hogstmaskin og framkjøringa skjer med lassbærer året rundt.

Jordbruk

Jord- og husdyrbruk oppsto allerede i steinalderen og fram til midten av 1800-tallet var det så og si utelukkende det vi kaller et sjølforsyningsjordbruk med allsidig drift basert på gårdens egne ressurser. Industrialisering og urbanisering av samfunnet de siste 150 åra har ført til store endinger i landbruket også. I dag drives et handelsjordbruk som delvis er basert på innkjøpte driftsmidler, også fôrvarer. Gårdene drives med avanserte tekniske hjelpemidler og har oftest spesialisert produksjon.

Jord- og husdyrbruk har alltid vært og er fortsatt det viktigste grunnlaget for bosettinga på Namdalseid. Melkeproduksjon er den viktigste driftsformen i økonomisk sammenheng, og sjøl om antall driftsenheter er sterkt redusert er samla produksjon opprettholdt gjennom større volum på de gårdene som fortsatt er i drift.

Landbruket er også grunnlaget for kulturlandskapet. Dersom åkerdrift, slått og beiting opphører gror landskapet igjen.

Erik Stenvik