Kulturminner

flintdolk arabisk mynt sverd og øks

Gjenstandsfunn fra Bjørg, flintdolk fra steinalderen, arabisk sælvmynt , sverd og øks fra vikingtida. Foto: Vitenskapsmuseet

Kulturminner er spor etter menneskenes virksomhet gjennom tidene. Det kan være merker i landskapet, i form av bygninger og anlegg eller gjenstander. Etter det dominerende redskapsmaterialet inndeles historien i steinalderen 10 000 til 1800 f. Kr., bronsealderen 1800 til 500 f. Kr., jernalderen 500 f. Kr til 1000 e. Kr., middelalderen 1000 til 1536 og deretter nyere tid fram til i dag.

Gravhauger

Gravhauger fra jernalderen i hesttrøa på Bjørg. Foto: Erik Stenvik

De vanligste kulturminnene i utmarka er steinalderboplasser, jernvinneanlegg, fangstanlegg, kull- eller tjæremiler og rydningsrøyser. I kulturlandskapet finnes spor etter boplasser, helleristninger, gravhauger, bautasteiner, vegfar, kirker og andre bygninger og anlegg fra nyere tid.

Flertallet av de arkeologiske kulturminnene som er registrert finnes i jordbrukslandskapet fordi det er der de fleste har bodd og virket gjennom årtusener. Tidligere tiders jordbruksdrift førte ikke til store inngrep i terrenget og sørga for å holde landskapet åpent gjennom slått og beiting. De siste 50 år har mekanisering og industrialisering ført til at mange kulturminner er ødelagt av terrenginngrep eller de er forsvunnet på grunn av at redusert slått og beiting har ført til gjengroing.

Kavlbru Eldueid-6

Utgravning av kavlbru på i 1989 til venstre og hulveg i hesttrøa på Bjørg til høgre. Foto: Erik Stenvik

Langs den gamle ferdselsvegen, som i seg sjøl er et viktig kulturminne med hulveger og kavlbruer, finnes også en rekke andre interessante kulturminner. I utmarka på Bøgset er det kullmiler og på Staven og Berre dyregraver. På Ås og Berre finnes godt vedlikeholdte trønderlåner fra 1800-tallet, og på Bjørg er det freda gravhauger og bosetningsspor fra jernalderen.

Erik Stenvik